Процедура

Информация за процедурата и необходими документи

 

1. Лице с обичайно местопребиваване в Испания, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България подава молба до Министерството на правосъдието чрез централния орган или чрез акредитирана организация по чл. 116 СК.


2. Молбата може да бъде изготвена и от централния орган или от акредитираната организация по чл. 116 СК.


Молбата съдържа:

Към молбата се прилагат:

• копие на документ за самоличност;
• документ за платена държавна такса по чл. 113, ал. 5 СК.

 

3. В случаите на осиновяване от съпрузи социалният доклад съдържа данни за двамата осиновяващи, като към молбата се прилага и удостоверение за сключен брак.

 

4. Когато молбата се подава чрез акредитирана организация по чл. 116 СК, към нея се прилагат сключеният от организацията договор за обслужване на клиента, както и пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.

 

5. Договорът и пълномощното се представят в Министерството на правосъдието и в случаите, когато акредитирана организация по чл. 116 СК предприеме посреднически действия по процедура, започнала по молба, подадена чрез:

 

6. Всеки документ от чужбина,с поставен апостил, се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерството на външните работи на Република България.

 

7. Изискванията по т.6 не се прилагат по отношение на сключените от организациите договори за обслужване на клиента и документа за самоличност.


8. Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност – документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.

 

9. Когато молбата е изготвена от централния орган или от акредитирана организация по чл. 116 СК към нея се прилага и декларация от осиновяващия относно характеристиките на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема и мотивите относно осиновяването.

 

10. Молбата се разглежда в едномесечен срок от подаването й.

 

11. Въз основа на молбата и приложените документи, осиновяващият се вписва в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК ако отговаря на изискванията на чл. 78 СК. Вписването се извършва в едномесечен срок от подаване на молбата, съответно от представяне на документите и съобразно постъпването им.

 

Всеки осиновяващ се вписва в регистъра със свой уникален пореден номер. Осиновяващите съпрузи се вписват под общ уникален пореден номер.

>